English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Levél a Püspöki Szinódusról
2008. október 17., péntek 17:07

Csaknem félidejéhez érkezett a Püspöki Szinódus XII. általános rendes ülése. Ebből az alkalomból Erdő Péter bíboros levélben foglalta össze az eddigi tapasztalatokat. Írását az alábbiakban közöljük.


Kedves Püspök- és Paptestvérek, Kedves Testvéreim Krisztusban!


Majdnem félidejéhez érkezett a világ minden tájáról egybegyűlt püspökök tanácskozása Isten Igéjéről az Egyház életében és küldetésében. Együtt imádkoztunk, jelesebb napokon pedig koncelebráltunk is a Szentatyával. Szent Pál sírjánál különösen is kértük a Nemzetek Apostolának segítségét nem könnyű szolgálatunkhoz. Meghallgattunk közel kétszáz felszólalást és naponta részt vettünk a szabad vitában is. Közben az olasz televízióban egyenes adásban felolvasták a teljes Bibliát. Az első szakaszt maga XVI. Benedek pápa vállalta. De számos szinódusi atyával együtt nekünk is alkalmunk volt felolvasni egy szakaszt a Santa Croce in Geruslemme bazilikában, ahol éjjel-nappal tele templom előtt folyt a felolvasás. Világiak és papok, színészek és betegápolók, katolikusok és nem katolikusok léptek az állvány elé, hogy elfogódottan vagy rutinosan belefogjanak a szent szöveg olvasásába.

A napok haladtával egyre árnyaltabban rajzolódott ki a kép a Szinódus központi témájáról. Az Isten Igéje a szó legteljesebb értelmében maga Jézus Krisztus. Ő az Ige, aki „testté lett és köztünk lakott”. Felületes dolog volna tehát Isten Igéjét minden további nélkül egyetlen könyvvel azonosítani, még ha ez a könyv maga a Biblia is. Viszont Krisztus személye, műve, tanítása az Apostoli Hagyományban maradt ránk, melynek kiemelkedő dokumentuma a Szentírás. Méltán mondjuk tehát a szentmisében az olvasmány után, hogy „ez az Isten igéje”. De a szent könyv keresztény fogalma, az ószövetségi könyvek tiszteletének módja és az, hogy mely könyveket tekintünk az ószövetségi Szentírás részének, már az apostoli hagyomány kifejeződése, mely Jézus Krisztus személyéig nyúlik vissza. Ő maga felolvasásra jelentkezett a zsinagógában, feltámadása után pedig megvilágította az emmauszi tanítványoknak az Írások értelmét. Nem mulasztják el az apostolok és az evangélisták sem hangsúlyozni, hogy Jézus életének, halálának, feltámadásának nagy eseményeivel és titokzatos részleteivel „beteljesedett az Írás”. A Szentlélekben értették meg az első keresztények az ószövetségi Írások mélyebb értelmét. Ugyanabban a Lélekben kell olvasnunk nekünk is a Bibliát, amelyben – vagy pontosabban: akiben - íródott, illetve akinek a fényénél az első keresztények megértették. Krisztusra irányul tehát minden. Ő az értelmezés igazi látóhatára.

De Krisztus művét és személyét hordozza az Apostoli Hagyomány teljes gazdagsága: a liturgikus, a hittani, a fegyelmi, az erkölcsi hagyomány is. Így hát a Katolikus Egyház Katekizmusa is Isten Igéjének jól áttekinthető foglalata, nem csupán azért, mert alapvetően és főként magára a Szentírásra támaszkodik, hanem azért is, mert benne az Egyházban élő Krisztus szól hozzánk a Szent Hagyomány útján és az ő küldetését folytató Tanítóhivatal vezetésével. Nem korlát tehát az egyházi Tanítóhivatal, hanem Isten Igéjének megismerésében hiteles segítőnk.

Mintegy látható bemutatása volt ennek az igazságnak, hogy a Szentatya gyakran személyesen is részt vett a tanácskozáson. De amikor nem volt jelen, akkor is újra és újra visszaköszönt a felszólalásokban az ő tanítása a kánoni egzegézisről, arról, hogyan kell a Bibliát egyrészt a történeti kritika módszerének felhasználásával, másrészt a természetfeletti valóság dimenziójában, Isten szavaként olvasni. Hiszen magának a történelemnek is van természetfeletti kiterjedése. Ezért is beszélünk az üdvösség történetéről. Fel kell használnunk tehát a történeti kritika értékes eredményeit, de a Lélekben kell olvasnunk a Bibliát. Vagyis minden helyes megértés feltétele, hogy az egész Szentírás összefüggésében nézzük a szöveget, szem előtt tartva az Egyház élő hagyományát és mai katolikus közösségét. Ha e két módszer egységére ügyelünk, nem esünk sem a fundamentalizmus csapdájába, sem abba a hibába, hogy csupán a múlt könyveit lássuk a Bibliában, melyeknek pusztán irodalomtörténeti jelentőségük van, de az életünket nem érintik. A tudományos exegézis és a lelki szentírás-olvasás, a lectio divina nem szakadhat el egymástól.

Az imádkozó bibliaolvasás nem olyan programpont az életünkben, ami a könyv becsukásával lezáródik. Ha találkoztunk Krisztussal, magával Isten Igéjével, akkor ez kihat az életünkre, ebből a szeretet cselekedetei fakadnak. A segítő szeretet és a Krisztus személyére koncentráló misztikus megragadottság egész énünk válasza Isten szavára. Erre tanít Egyházunk egyik legnagyobb doktora, Avilai Szent Teréz.

Róma, 2008. október 15.

+ Erdő Péter
Napi evangelium
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
  Lk 1,26-38

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
 
A nap 
szentje
 
Mária fogantatása egészen csendes, észrevétlen kezdete a megváltás megvalósulásának. Isten előkészíti művét. Advent időszakában a készület idején Istenre tekintünk, aki csendesen készíti elő művét. Advent sokszor csendes készülődése igazi örömet, a karácsony örömét készíti elő szívünkben.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum