English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Veres András püspök az engesztelő imaévről
2006. október 9., hétfő 10:03

Az új szombathelyi püspök az alábbi körlevéllel fordult egyházmegyéje népéhez:

Isten akaratából születtünk magyarnak. Ezért kell, hogy magunkénak érezzük magyar népünk múltját, jelenét és jövőjét. Örüljünk annak, amiben nagy, és szomorkodjunk amiatt, amiben vétkes. Fájjanak nekünk is nemzetünk sebei és megpróbáltatásai.


Isten akarja, hogy szeressük hazánkat, éljünk, küzdjünk és dolgozzunk érte az Úr Jézus példája szerint, aki Jeruzsálembe való bevonulásakor könnyeket ontott romlásba rohanó nemzetéért.
Nekünk, keresztényeknek különösen is kötelességünk a népünk iránti őszinte és tevékeny szeretet. Hatalmas örökség az, amit szent magyar elődeink példája ró ránk. Nem szabad eltékozolnunk ezt a szent örökséget.
A hazaszeretet nem csupán ékes szavakat, hanem hűséget, munkát és az igazságért való bátor kiállást kíván tőlünk. Népünket szeretni annyit jelent, mint lelkiismeretesen és hűségesen teljesíteni kötelességeinket, teljes odaadással betölteni hivatásunkat. Példát adni, és példával terjeszteni az igazlelkűséget, a becsületességet és az áldozatkészséget. Minden, amit az igazságért, a becsületességért és az áldozatosságért teszünk, népünkért tesszük. Viszont minden, ami az igazság, a becsület és az önzetlenség ellen van (részrehajlás, megvesztegetés, korrupció, gőg, kötelességmulasztás) népünk jövőjét ássa alá. Az egyes emberek és a közösségek élete (mint házasság, család, barátság, társadalom) csak őszinteségre, igazságra és becsületességre épülhet, népünk jövőjét csak ezek az erények tarthatják fenn.
Ezért a nemzetünk lelki megújulásáért hirdetett imaévben még buzgóbban dolgozzunk, még kitartóbban keressük egyéni és közösségi életünk lelki megújulását, és ne szűnjünk meg imádkozni hazánkért és nemzetünkért!

Hozzád futunk könyörgő imánkkal Isten dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai segítségedet. Első szent királyunk előre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak.
Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt századok alatt; csak így maradhattunk meg a sok nehézség között kereszténynek és magyarnak. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők viharaiban, amikor az istentelenség és az új pogányság veszélyezteti a hívő magyar embert. Nagyasszonyunk, kelj néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget a krisztusi hithez, amelyért – ha kellett – életüket is áldozták elődeink. Hűséget szent Fiadhoz és az Egyházhoz, amely mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.
Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből hűséges és igaz keresztényeket neveljenek az Egyháznak és a magyar hazának. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amelyet tőlük várunk. Eszközölj ki áldást szent Fiadnál, hogy országunkat olyan vezetők irányítsák, akik bölcsességgel, önzetlenséggel és igazsággal kormányozzák.
Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneink következményeként kell elszenvednünk, de mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg szent Fiadat és kérjed, derítse ránk mielőbb a lelki megújulás fényét, hogy minden magyar szív testvéri szeretetben és buzgó imában egyesülhessen szent Fiadat és a mennyei Atyát dicsérve. Ámen!

(Ismeretlen szerző nyomán)(Forrás: MKPK Sajtóiroda)


Napi evangelium
Akik jót cselekedtek, feltámadnak az életre.
  Jn 5,17-30

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum