English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Erdő Péter a Szűzanya oltalmába ajánlotta nemzetünket
2006. október 19., csütörtök 14:59

Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke a jelenlévő püspökökkel és papokkal október 19-én, csütörtökön felajánló szentmisét mutatott be a nemzeti zarándoklaton, a fatimai szentélyben, amelynek során az alábbi, II. János Pál nyomán írt imával ajánlotta nemzetünket a Szűzanya oltalmába.

1. „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja!” Ezt az antifónát századok óta imádkozza Krisztus Egyháza: ma mi is ennek az antifónának szavait ismételve állunk itt, ezen a Számodra oly kedves, kiválasztott földön, ó Mária, Égi Édesanyánk.

Most, amikor itt állunk, különösen átérezzük azt a szoros köteléket, mely Szent Péter utódával és az Egyház valamennyi Pásztorával egyesít minket, Krisztus akarata szerint. Ennek az egységnek az érzése járja át szívünket akkor, amikor mostani felajánló imánk szavaival, Isten Szolgája, II. János Pál pápa nyomán szeretnénk Eléd tárni Egyházunk és nemzetünk legfőbb „reményeit és félelmeit”. Szolgád, XII. Piusz pápa, az emberiség családjának fájdalmas megpróbáltatásait látva, már több mint hatvan éve, majd tíz évvel később újra felajánlotta a Te Szeplőtelen Szívednek egész világunkat, a Te különleges szereteted és gondoskodásod tárgyát képező nemzeteket külön kiemelve. 1982-ben pedig II. János Pál pápa újította meg ezt a felajánlást szem előtt tartva az emberiség és a nemzetek egész világát: az akkor vége felé közeledő második évezred világát, a mi korunkat!

Itt, Fatimában szobrot emeltek Szent István királyunknak, mert a hagyomány szerint ő volt az első, aki egy egész országot, egy egész népet ajánlott fel Neked, Nagyasszonyunknak. Az ő felajánlását többen megújították a történelem során. Így tettünk magunk is, amikor 2004-ben Székesfehérvárott Neked ajánlottuk fel az Európai Unióba belépni készülő hazánkat.

„Menjetek… tegyetek tanítványommá minden népet… íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,19-20): A II. Vatikáni Zsinaton az Egyház Urának szavára emlékezve újra megfogalmazta, tudatosította a világban betöltött szerepét, küldetését. Ó, Mária, az egész emberiség és minden nemzet Anyja, Te, aki ismered az emberek „minden szenvedését és minden reményét”, Te, aki anyaként érzed át a jó és a rossz, a világosság és a sötétség minden, világunkat megrázó küzdelmét – halld meg kiáltó szavunkat, mellyel a Szentlélek indítását követve fordulunk a Te Anyai Szívedhez. Öleld át az Édesanya és a Szolgálóleány szeretetével az egész emberiséget és benne különösen is hazánkat és magyar nemzetünket, melyet az emberek és egész közösségünk evilági és örök sorsáért érzett aggódással ajánlunk most anyai oltalmadba. Különös oltalmadat kérjük mindazon személyek, népünk mindazon tagjai és közösségei számára, akik arra leginkább rászorulnak. „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!” Ó Anyánk, ne vesd meg könyörgésünket! Alázatos bizalmunkat és felajánlásunkat fogadd kegyesen!

Valamennyien:
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

2. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Ugyanez a szeretet indította Isten Fiát arra, hogy önmagát feláldozza az emberek üdvösségéért: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban” (Jn 17,19). E szent áldozat erejében ugyanakkor Krisztus az Ő tanítványait is minden korban arra hívja, hogy tevékenyen kapcsolódjanak be a világ megváltásának szent művébe; hogy egészítsék ki mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, Testének, az Egyháznak javára (vö. 2 Kor 12, 15; Kol 1,24).

II. János Pál pápa szavaihoz csatlakozva mondjuk, hogy amikor ma itt állunk előtted, Krisztus Szent Anyja, a Te Szeplőtelen Szíved előtt, az egész Egyházzal együtt szeretnénk egyesülni Megváltónk szent áldozatával, amellyel Ő feláldozta magát a világért és az emberiségért, amellyel az Ő Isteni Szíve elnyerte számunkra a kiengesztelődés kegyelmét.

Krisztus áldozatának ereje nem szűnik meg az idők végezetéig, minden emberre, minden népre és minden nemzetre kiárad, hatalmasabb minden rossznál, amit a sötétség lelke kelt az ember szívében, az emberiség történetében: így a napjainkban tapasztalható minden gonoszságnál is erősebb. Megváltónknak ezzel az áldozatával egyesül az Egyház: Krisztus Misztikus Teste. Mélységesen átérezzük, mennyire nagy szükség van ma erre az áldozatra: hogy Krisztussal együtt mi magunk is áldozattá váljunk az emberiségért és a világért, lelki örökségben gazdag és sokat szenvedett nemzetünkért! Krisztus Megváltó művének ugyanis az Egyházon keresztül kell a világhoz eljutnia. Milyen fájdalmasan kell érintenie bennünket ezért mindannak, ami az Egyházban, mindannyiunkban ellenkezik a szentséggel és az áldozatos szeretettel! Milyen fájdalmas, hogy a bűnbánatra, a megtérésre és az imára buzdító szó oly sokszor nem talált és nem talál köreinkben kellő meghallgatásra!

Mennyire fájlalnunk kell, hogy olyan közömbös lelkülettel veszünk részt Krisztus Megváltó művében! Hogy olyan kevés az, amit saját testünkben készek vagyunk kiegészíteni abból, „ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből” (Kol 1,24). Áldott legyen ezért minden lélek, aki engedelmesen követi az Örök Szeretet hívó szavát.

Legyenek áldottak mindazok, akik nap mint nap fáradhatatlan áldozat-készséggel követik a Te anyai utasításodat, ó Mária, és azzal, hogy azt teszik, amit a Te Fiad, Jézus mond nekik (vö. Jn 2,5), az Evangélium élő hírnökeiként élnek az Egyházban és a világban.

Mindenek fölött áldott légy Te magad, Istennek Szolgálóleánya, aki a legtökéletesebb engedelmességgel követted Isten hívó szavát! Üdvözlégy Te, aki egészen egyesültél Szent Fiad üdvözítő áldozatával! Egyházunk Anyja! A Te világosságod vezesse Egyházunkat és népünket a hit, a remény és a szeretet útjain! Segíts, hogy mi is teljesen egyesülhessünk Krisztus áldozatával, hogy az Ő igaz áldozatát ajánlhassuk fel nemzetünkért és az egész emberiségért a mai világban.

Valamennyien:
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, Szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

3. Amikor hazánkat és nemzetünket a Te anyai oltalmadba ajánljuk, és könyörögve kérjük számára a lelki megújulás kegyelmét, ezt a felajánlásunkat is a Te anyai Szíved szeretetére bízzuk. Mária Szeplőtelen Szíve, segíts legyőznünk a gonosz minden fenyegetését, mindazt a rosszat, ami a mai ember szívében oly könnyen gyökeret ereszt, aminek már ma is mérhetetlen következményei terhelik népünket és az egész világot, és ami a jövő útját egészen elzárni látszik előlünk!

Az éhínségtől és a háborúktól – ments meg minket!
Az atomháborútól, az emberiség beláthatatlan következményekkel járó önpusztításától és minden háborútól – ments meg minket!
Az emberi élet, a fogantatás pillanatában kezdődő élet elleni minden bűntől – ments meg minket!
A gyűlölettől és az ember istengyermeki méltóságának semmibe vételétől – ments meg minket!
A társadalmi, állami és nemzetközi igazságtalanságok minden megnyilatkozásától – ments meg minket!
Isten parancsolatainak semmibe vételétől – ments meg minket!
Minden törekvéstől, mely arra irányul, hogy az Istenre vonatkozó igazságokat kiirtsa az emberek szívéből – ments meg minket!
A Szentlélek ellen elkövetett bűnöktől – ments meg minket!

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben egész népünk és minden ember szenvedése benne remeg! Nyilvánuljon meg újra a világ történetében az Irgalmas Szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! Formálja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága és az Isten szeretetében való jövő bizonyossága!

Magyarok Nagyasszonya, hazánk védasszonya, könyörögj nemzetünkért!

Ámen.

forrás: Magyar Kurír

fotó: Horánszky Anna
Napi evangelium
Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!
  Mt 10,7-15

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum