English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Az Oltáriszentség imádásához kapcsolt teljes búcsúkról

Az Apostoli Penitenciaria dekrétuma
az Eucharisztia évében, 2004-ben


Az Eucharisztia – a legnagyobb csoda és a mi Urunk Jézus Krisztus vére által szerzett megváltás leghatékonyabb emlékezete - mint áldozat s mint szentség maradéktalanul megvalósítja és a kegyelem erejével támogatja az Egyház egységét. Kimondhatatlan örömmel árasztja el az Egyházat, ugyanakkor táplálja a hívők jámborságát és serkenti őket a tökéletességre való törekvésükben.

Mindezt figyelembe véve, az Egyház iránti gondoskodástól indítva, II. János Pál pápa „Mane nobiscum” apostoli levelével 2004. októberében elrendelte az Eucharisztia évét. Ennek az évnek az a célja, hogy az Oltáriszentség imádó tisztelete elmélyüljön közösségi és egyéni, liturgikus és magán formában egyaránt.

Annak érdekében, hogy ebben az évben a hívők buzgósága növekedjék, a hit csodálatos misztériuma iránti szeretetük erősödjék, s hogy minél több lelki gyümölcshöz jussanak általa, a Szentatya 2004. december 17-én az Apostoli Penitenciária elöljáróinak adott kihallgatás alkalmával búcsúkkal gazdagította az Oltáriszentség imádásának alábbi gyakorlatait:

1. A szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhet minden hívő, aki áhítattal részt vesz ünnepélyesen kihelyezett vagy a tabernákulumban őrzött Oltáriszentség előtt végzett szentségimádási ájtatosságon.

2. A szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a nap végén a tabernákulumban élő Úr Krisztus előtt imádkozzák el a vesperást és a kompletóriumot. Ezt a búcsút elnyerhetik mindazok, akik kötelesek a zsolozsmát végezni (klerikusok, szerzetesek, apostoli társaságok tagjai), de azok is, akik személyes buzgóságból végzik a zsolozsmát.

3. Azok a hívők, akiket betegség vagy bármi más komoly ok akadályoz abban, hogy templomban vagy kápolnában meglátogassák az Oltáriszentséget, otthon is vagy bárhol el-nyerhetik a teljes búcsút, ha minden bűnös ragaszkodást megtagadva és felindítva a szándékot, hogy amint lehet, elvégzik szentgyónásukat és megáldoznak, lélekben szentséglátogatást végeznek (azaz hívő szívvel rágondolnak az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusra és lélekben imádják Őt), a Szentatya szándékára elimádkozzák a Hiszekegyet, Mia-tyánkot, Üdvözlégyet, s hozzácsatolnak egy röpimát a szentségi Jézushoz (pl. „Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség most és mindörökké").

4. Akik ennyire sem képesek, úgy nyerhetik el a teljes búcsút, hogy őszinte vággyal csatlakoznak azokhoz, akik a fenti módokon teljesítik a szükséges feltételeket; és felajánlják az irgalmas Istennek betegségüket és bajaikat, és szándékukban áll, hogy amint lehet, teljesítik a teljes búcsú szokásos feltételeit.

A lelkipásztorkodó papok, főleg a plébánosok a legmegfelelőbb módon tájékoztassák a híveket az Egyháznak ezen üdvös intézkedéséről. Legyenek nagylelkűek a gyónási lehetőségek felkínálásában, s előre meghatározott időpontokban vezessenek közösségi szentségimádási ájtatosságot.

A katekézisben buzdítsák a híveket, hogy gyakran és nyíltan tegyenek tanúságot az Oltáriszentség hitéről és imádásról, ahogyan ez a Búcsúk kézikönyvében a 4. általános búcsúengedélyben s a 7., 8. és 27. pontban olvasható.

A jelen Dekrétum az Eucharisztia évében van érvényben attól a naptól kezdve, amelyen a L'Osservatore Romano-ban megjelenik.

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2004. december 25-én, a mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepén

Giacomo Franceso Stafford
OFM Conv. bíboros, régens

Gianfranco Girotti
főpenitenciárius
Napi evangelium
Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?
  Jn 6,22-29

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum