English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


A betegek 15. világnapjára meghirdetett rendkívüli búcsúról

Az Apostoli Penitenciária dekrétuma
A betegek 15. világnapján a hívek rendkívüli búcsút nyerhetnek


Mivel az ember az eredeti bűnbe esett, amely megfosztotta természetfeletti és természeten túli adományoktól, a teremtő és megváltó Isten végtelen irgalmában titokzatos kötelékkel egyesítette azt, amit az igazságosság megkíván azzal, ami elnyeri a megbocsátást. Ennélfogva az elégtétel jellegű szenvedések megfelelő alkalmat adnak a bűnök kiengesztelésére és az erényekben való növekedésre, hogy elnyerjük az örök életet. Az isteni gondviselés ezen megnyilvánulása Krisztus húsvéti misztériumának erejénél fogva teljesedik be a hívők számára: halálával életet ad, és feltámadásával biztos reményt jövőbeli feltámadásunkhoz. Ezért, ha a hit, a remény, és a szeretet kinyilvánításával fogadjuk el azt a körülményt, hogy az ember függ a betegségektől és az általuk okozott szenvedésektől, és ha ezeket Isten szent akarataként fogadjuk el, akkor mindez egy magasabb fokú életszentség forrásává válik.

Kiemelt figyelmet kell szentelnünk ezenkívül annak a ténynek, hogy az emberi orvoslás eszközei korlátozottak, így elkerülhetetlenül eljön az idő, amikor az ember földi útjának végére ér. A legnagyobb figyelemmel és kitüntetett szeretettel kell azokkal a betegekkel törődnünk, akik ilyen élethelyzetben vannak, hogy amikor ebből a világból az Atyához mennek, isteni vigasztalás kísérje őket, és – miként az Egyház haldoklókért végzett imájában kérjük – Jézus Krisztus szelíd arca jelenjen meg előttük, és tisztán hallatszon az ő hangja, amely örök dicsőségre és boldogságra hívja őket. Ennek tudatában az Anyaszentegyház azt kívánja, hogy a betegek éves világnapja hatékony katekézis legyen a Kinyilatkoztatás kincséről, a fájdalom értékéről és szerepéről.

A Szentatya a búcsú ajándékával szeretné gazdagítani a Szűzanya liturgikus ünnepén, február 11-én a szöuli szertartáson résztvevő híveket az alábbi meghatározások szerint, hogy minél inkább ezek a gondolatok és érzések járják át őket.

Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik a szokásos feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára) minden bűntől elszakadva, áhítattal részt vesznek február 11-én Szöulban vagy a helyi egyházi hatóság által meghatározott bármelyik más helyen olyan szertartáson, amelyen a betegek XV. világnapjának szándékaiért, elhatározásaiért imádkoznak Istenhez.

Azok a hívek, akik kórházakban vagy magánházaknál „irgalmas szamaritánusként”, szeretettel betegeket ápolnak – különösképpen gyógyíthatatlan vagy haldokló betegeket –, és szolgálatuk miatt nem tudnak részt venni a fent említett szertartáson, szintén elnyerik a teljes búcsú ajándékát, ha ezen a napon nagylelkűen, legalább néhány órán át olyan szeretettel ápolják a betegeket, mintha Krisztus Urunkat ápolnák (vö. Mt 25,40), és lelkük elszakad minden bűntől, valamint megvan bennük a szándék, hogy amint lehetséges, eleget tegyenek a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges feltételeknek. Azok a hívek, akik betegség, előrehaladt életkor vagy más hasonló okok miatt nem tudnak részt venni a fent említett szertartáson, szintén teljes búcsút nyerhetnek, ha lelkük elszakadt minden bűntől és – azzal az elhatározással, hogy amint lehetséges, teljesítik a szokásos feltételeket – ezen a napon a Szentatyához csatlakozva lélekben részt vesznek a fent említett szertartáson, és a Szűzanyának a „Betegek Gyógyítójának” közbenjárására felajánlják Istennek testi és lelki szenvedéseiket.
Végül mindannyiszor részleges búcsút nyerhetnek a hívek, ahányszor február 9. és 11. között bűnbánó szívvel emelik imáikat az irgalmas Istenhez a fent említett szándékokért, ezzel segítve a betegeket, legfőképpen a gyógyíthatatlan és végső fázisban lévőket. A jelen dekrétum erre az alkalomra érvényes. Bármely ellentétes rendelkezés hatályát veszíti.

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén 2007. január 25-én, Szt. Pál apostol megtérésének ünnepén

James Francis Stafford bíboros, főpenitenciárius

Gianfranco Girotti OFM. Konv. címzetes érsek, kormányzóNapi evangelium
Aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.
  Mk 8,34 ? 9,1

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum