English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

Pannonhalmi Főapátság
Congregatio Hungarica O.S.B. (Ordinis Sancti Benedicti)

A közösség hivatása:
oktató, nevelői tevékenység, lelkipásztori szolgálat, kulturális tevékenység.

A bencés szerzetesség életét Szent Benedeknek (480-527), a nyugati szerzetesség pátriárkájának Regulája, valamint a koronként megújított rendi szabályzat határozza meg. A középkorban az egész Európában elterjed bencés szerzetesség 996-ban jutott el hazánkba, a prágai Brevnovból, Szent Adalbert püspöknek bencés kolostorából. Hazánkat a keresztény Európába bekapcsoló Géza fejdelem az akkori hagyomány szerint Szent Márton születési helyének közelében alapította meg az ő oltalma alá helyezett és róla elnevezett monostort. Szent Márton monostorát a 19. század elejétől nevezik Pannonhalmának.

Szent István 1001-ben, a templom felszentelése alkalmával gazdag adományokkal és a montecassinoi anyakolostor kiváltságaival látja el az apátságot. Az első századokban alapvető volt a missziós gondolat, a monostor részvétele az ország kereszténnyé tételében. Szent Márton monostora a 13. század első felétől hiteleshely is. A királyoktól alapított monostorok mellett alakultak un. nemzetségi kolostorok is. A 14-15. században részben a vagyon miatt világi apátok, kommendátorok kezére került a kolostorok vezetése, és ez a fegyelem hanyatlását hozta magával. A 16. sz elején a Tolnai Máté főapát által elindított reformtörekvések a politikai helyzet alakulása miatt eredménytelenek maradtak. Mégis 1510-től létezik a magyar bencés kolostorok közössége, a bencés kongregáció. A török háborúk idején az összes bencés kolostor elnéptelenedett.

1639-ben III. Ferdinánd visszaállítja a bencéseket Pannonhalmán és 1786-ig, a II. József féle feloszlatásáig tartott a magyar bencés élet második korszaka, a barokk korban Pannonhalma mellett Bakonybél, Tihany és Dömölk tartoznak a kongregációhoz. A szerzetesi élet ápolása mellett a lelkipásztori munkából is kiveszik részüket a szerzetesek. Ez elsősorban a bencés birtokokon folyik szervezetten. A barokk építészet kiemelkedő emléke az ebédlő.

II. József császár feloszlatási rendelete után 16 évvel tér vissza 40 bencés az ősi monostorba, hogy a király által előírt feltételeket, a középiskolai tanító és nevelő munkát vállalja. Ettől kezdve a "praedicate" (hirdessétek az evangéliumot) helyett a "docete" (tanítsatok) a szerzet munkaköre. A 19. század olyan jelentős építkezések kora is, mint a torony, a könyvtár, a templom felújítása stb. Kialakul a pannonhalmi főapát mint egyházmegyével rendelkező főpásztor jogköre. A század második felére megvalósul egy nívós iskolarendszer: Győr, Sopron, Kőszeg, Pápa, Esztergom, Komárom városokban középiskolák; továbbá 1923-tól Budapesten, majd 1939-től Pannonhalmán, végül 1945-től Csepelen.

Az 1948-as államosítás minden iskolát kivett a szerzet kezéből. 1950-ben visszaadta a pannonhalmi és a győri iskolát.
A rendszerváltozás óta eltelt tíz évben a pannonhalmi Bencés Gimnázium és Diákotthon épületében és berendezésében is megújult. Megváltozott személyi feltételek (bencés és világi tanárok, nevelők) között végzi oktató-nevelői munkáját. A győri Szent Mór Bencés független perjelség Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma és a Diákotthon épülete is kibővült a 102 diáknak helyet nyújtó diákotthonnal, új kápolnával a tetőtérben és új ebédlővel. Pannonhalmán és Győrött az oktató-nevelői munka szerkezete is változik. Tizenkét éves korban, hetedik osztályba is vesznek fel diákokat és így párhuzamosan létezik hat és négy osztályos gimnázium mindkét intézetben. A budapesti Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium a Bencés Diákszövetség egy csoportjának kezdeményezésére jött létre, amely az intézmény működtetését is vállalta. A rendtől erkölcsi támogatást kaptak.

A ferences és piarista teológiai főiskolákkal - az állami integrációs normák figyelembevételével - létrejött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A Sapientia 2000. január 8-án tartotta ünnepélyes megnyitóját. (www.sapientia.hu)
1972-től a megújított szabályzat szerint a Magyar Bencés Kongregáció keretébe tartozik a S?o Paulo-i Szent Gellért apátság. 1993-ban kapta vissza a rend a Tihanyi Apátság épületét. A lelkipásztori ellátást már 1989 óta bencések végzik. Tihany független perjelség. Az ott élő bencések részt vállalnak a környék lelkipásztori munkájában is. Az apátsági épület kívül és belül megújult: tetőtér, kápolna, könyvtár, királyszoba, vendégház készült az elmúlt években.

Az 1998. május 23-án tartott Általános Káptalan határozata értelmében a rend az egykori Bakonybéli Apátság épületében új függő perjelséget hozott létre. Az ott élő szerzetesek önellátásra törekszenek, a szerzetesi életkeret mellett kézművességből igyekeznek előteremteni megélhetésük alapjait és részt vesznek a hívek lelkigondozásában is (plébániai munka, hitoktatás).

1992. május 22-én a Szent Benedek Lányainak Társasága (Tiszaújfalu) felvételt nyert a Bencés Konföderációba. Később a Szentszék, önállóságának megtartása mellett, a Társaságot a Magyar Bencés Kongregációhoz aggregálta. A nővérek számára előbb egy ideiglenes kisebb ház, majd 1994-re új monostor épült Tiszaújfalun.

A Területi Apátság 15 plébániáján rendszeres lelkipásztori, hitoktatói munka folyik. Az egyházközségek, de más egyházmegyék lelkipásztori munkáját van hivatva szolgálni a ménfőcsanaki Árpádházi Szent Margit Evangelizációs Centrum, továbbá ifjúsági munkára alkalmassá vált a pannonhalmi Boldogasszony Háza. A soproni volt rendházból szociális otthont alakítottak ki, Szent Benedek Idősek Háza néven. A gondozottak létszáma összesen: 78 fő részére biztosít ellátást, ebből 49 fő az Idősek Otthonában és 29 fő az Időskorúak Gondozóházában lakik.

1986-ban a rend saját vezetése alá vonta a szerzetesek számára 1950-ben létrehozott Állami Szociális Otthont Pannonhalmán és Szent Adalbert Otthon néven tovább üzemelteti. Ma is 40 idős szerzetesnek, szerzetesnőnek és néhány világinak ad utolsó menedéket. Az Egyházmegyei Karitász Szervezet 1991-től működik, Pannonhalmi központtal.

1991-ben a rend létrehozta a Bencés Kiadót, amelynek célkitűzése, hogy bencés lelkiségi könyveket adjon ki, amelyek hosszú évtizedekig hiányoztak a magyar keresztény életből. 1993. húsvétján újraindult a Pannonhalmi Szemle, a megváltozott történeti helyzetben megváltozott profillal. Célkitűzése, hogy ápolja a keresztény hit és kultúra közti párbeszédet.

1996-ban, Pannonhalma millenniumi esztendejében, március 21-én, Szent Benedek ünnepén kezdődött a megemlékezés és ünnepségsorozat, amely november 11-én, Szent Márton ünnepén fejeződött be. Az év csúcspontja II. János Pál pápa látogatása volt szeptember 6-án. A keresztény egység napját, amely az egyház nemzetek feletti küldetésének elérendő eszményét mutatta fel, megtisztelte jelenlétével II. Senuda kopt pápa. A főapátság vendége volt az elmúlt években Bartolomeosz konstantinápolyi és II. Alexij moszkvai pátriárka is. A millenniumi év Pannonhalma épületegyüttese számára kiemelkedő és nagyon fontos eseménye volt, hogy az UNESCO 1996. december 7-én az "ezeréves főapátságot" a világörökség részének nyilvánította.

Egyházjogi státusza:
pápai jogú férfi szerzetes intézmény (monasztikus kongregáció).
További bővebb információ a rend honlapján.


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum